remove

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

PROFEN SAVUNMA VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş. İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN İŞ BAŞVURUSU YAPAN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

A) Genel Bilgilendirme

Profen Savunma ve Güvenlik Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.

B) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket tarafından 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesine dayanarak, tarafınızla yürütülecek iş görüşmesi sürecinin yerine getirilmesi, Şirkete iş başvurusu yapmanız suretiyle kurulan sözleşmesel ilişkinin ifası, tarafınızla akdedilmesi düşünülen iş sözleşmesi öncesi görüşmelerden doğan hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla veya sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’imizin meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde toplanmakta ve işlenmektedir. Belirtmek gerekmektedir ki; e-posta gönderimi için hizmet alınan e-posta hizmet sağlayıcılarının sunucularının yurt dışında olması, bu e-posta gönderimlerinin yurt dışına veri aktarımı niteliğinde olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle Şirket tarafından işlenen tüm kişisel verileriniz, ‘’açık rıza’’ hukuki sebebine dayalı olarak sunucuları yurt dışında bulunan e-posta hizmet sağlayıcıları aracılığıyla yurtdışına aktarılabilmektedir.

C) Kişisel Verilere İlişkin Ayrıntılı Bilgilendirme (Hangi verilerinizi işliyoruz? Neden ve nasıl işliyoruz? Kimlere aktarıyoruz?)

 

Veri Kategorileri Veri Kategorisi Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler
Kimlik Verisi Adınız-Soyadınız
Mesleki Deneyim Verisi Başvurduğunuz Pozisyon
İletişim Verisi Telefon Numaranız

Mail Adresiniz

Linkedin Adresiniz

Özgeçmiş Verileri Özgeçmişinizde Yer Verdiğiniz Bilgiler

Şirket, yukarıdaki tabloda belirtilen kişisel verilerinizi, Şirkete ait internet sitesindeki “Ekibimize Katılın” bölümü aracılığıyla iş başvurusu yapmış olmanız akabinde;

  • İş başvuru sürecinizin yürütülmesi,
  • İş görüşmesi sürecinin planlanması ve tarafınızla iş görüşmeleri ile mülakatlar için irtibata geçilmesi, iş görüşmesi neticelerinden haberdar edilmeniz,
  • İş görüşmesi ve mülakat görüşmeleri öncesi ya da sonrasında tarafınıza yazılı ya da sözlü mülakat sınavı uygulaması,
  • Tarafınızla mülakatlar gerçekleştirilmesi ve testler uygulanması,
  • Tarafınızla kurulabilecek sözleşmesel ilişkinin ifası ile bu sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz,
  • Şirkete verdiğiniz kişisel verilerinize istinaden Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun pozisyon için organizasyonel, finansal ve idari planlamalar yapılması,

amaçlarıyla hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve güncel bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar dahilinde sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla işlemektedir.

Şirket tarafından, yukarıdaki paragrafta sayılan kişisel verileriniz; insan kaynakları departmanlarımız tarafından bilgisayarlar/sunucular üzerinde saklanmak suretiyle otomatik olarak; matbu olarak kilit altında muhafaza edilmek suretiyle otomatik olmayan yollarla; veritabanı oluşturmak, liste yapmak, belge doldurmak, form doldurmak vb suretiyle işlenmektedir.

Yasal yükümlülükler ya da KVKK’ nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı halinde kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve güncel bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar dahilinde sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla, iş görüşmesi sürecinin Şirket adına hizmet alınan üçüncü taraflarca yürütülmesi, tarafınıza özel mülakat sınavı sorularının hazırlanması gibi amaçlar doğrultusunda Şirketin dış hizmet aldığı insan kaynakları üzerine çalışan üçüncü taraflarla, Şirket’in hizmet aldığı hukuk bürosuyla, mevcut durumdaki en uygun iş pozisyonun değerlendirilebilmesi amacıyla şirketin aralarında organik bağ bulunan iş ortakları ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilecek/bu kişilere aktarılabilecektir. Şirketin ortakları için www.ito.org.tr internet adresinden bilgi edinebilirsiniz.

D) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; Şirket tarafından, yukarıdaki C bendinde sayılan kişisel verileriniz; bizzat Şirket’e ait internet sitesi üzerinden elektronik ortam aracılığıyla başvurarak bu bilgilerinizi iletmeniz suretiyle toplanmaktadır.

E) Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kişisel verilerini Şirketle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri Şirketin profensavunma@hs03.kep.tr adresi üzerinden ve/veya Şirkete göndereceğiniz noter ihtarnamesi, iadeli taahhütlü posta veya fiziki dilekçe ibrazı suretiyle bildirebilirsiniz.

F) Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Kanunların belirlediği süreler geçince ancak her halükârda yukarıdaki bilgilerinizin Şirkete iletilmesi akabinde en geç 2 yıl içerisinde Şirketin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

G) Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması, Şirket için önemli bir konudur. Şirket, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirket, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Şirketin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

H) KVKK 11 nci Maddede Sayılan Diğer Haklar

Şirkete başvurarak kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman Şirketin profensavunma@hs03.kep.tr adresi üzerinden ve/veya Şirkete göndereceğiniz noter ihtarnamesi, iadeli taahhütlü posta veya fiziki dilekçe ibrazı suretiyle irtibata geçebilirsiniz.